SCE regeling

Postcoderoosregeling beëindigd

Op 1 april 2021 is de regeling verlaagd tarief (oftewel de “postcoderoos regeling”) afgeschaft. In de wet is geregeld wat er gebeurt bij de afschaffing van de regeling. Er is bij het maken van de regeling zekerheid gegeven voor diegenen die al geïnvesteerd hebben tot een periode van 15 jaar.
Maar er is ook opgenomen dat dit alleen geldt voor leden die op 1 april 2021 reeds gebruik maken van de regeling. Dit betekent dat wanneer een lid niet meer aan de voorwaarden voldoet door verhuizing of wanneer hij komt te overlijden, hij zijn participatie alleen kan overdragen aan leden die op deze datum al lid van de coöperatie waren.

Impact voor leden

Voor leden die verhuizen en/of komen te overlijden geldt dat zij of hun erfgenamen geen gebruik meer kunnen maken van de korting op de energiebelasting. Wanneer er geen andere leden zijn om hun panelen aan over te dragen raken zij recht op teruggave van energiebelasging kwijt.
Wanneer een lid verhuist kan hij zijn participatie nog wel verkopen aan een lid van de coöperatie, mits dat lid voor 1 april 2021 ingeschreven stond als lid en mits dat lid nog niet voor het maximale aantal participaties (bepaald door het eigen verbruik) meedoet.

Impact voor de coöperatie

De coöperatie is voor de dekking van haar kosten nu nog niet afhankelijk van een lidmaatschapsbijdrage haar leden. Wanneer uittreding door verhuizen of overlijden te vaak voorkomt, kan er een situatie ontstaan dat de coöperatie haar vaste kosten niet meer kan dekken. We moeten dan óf het lidmaatschapsbijdrage invoeren óf (in het uiterste geval) faillissement aanvragen.

Oplossing via lobby vanuit Energie Samen

Onze branchecoöperatie Energie Samen is in gesprek met het Ministerie van Financiën over een oplossing voor hiervoor beschreven beperking aan de overdraagbaarheid van certificaten. Energie Samen heeft er vertrouwen in dat ze tot een oplossing komen. Energie Samen wil ervoor zorgen dat de wet wordt geamendeerd zodat nieuwe leden kunnen toetreden en de participaties uit de oude regeling van uittredende leden kunnen overnemen.
De regeling zal mogelijk, als de lobby succesvol is, per 1 januari 2022 aangepast worden. Tot die tijd raken leden die verhuizen of komen te overlijden hun recht op teruggaaf van de energiebelasting kwijt. U houdt uiteraard uw recht op uitkering vanuit de coöperatie.

Nieuwe subsidieregeling SCE

De Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE) vervangt de Postcoderoosregeling. Met deze subsidieregeling worden energiecoöperaties gestimuleerd om in coöperatief verband in de eigen leefomgeving (afgebakend door een postcoderoos) hernieuwbare elektriciteit door zonne-energie, windenergie of waterkracht op te wekken.
De SCE is een exploitatiesubsidie. Dat betekent dat de overheid de subsidie uitkeert aan de coöperatie in de vorm van een bedrag per geproduceerde kWh. Elk jaar stelt de overheid per type installatie (groot- of kleinverbruik) basisbedragen vast. Het basisbedrag is het bedrag per geproduceerde kWh, dat nodig is om de installatie rendabel te maken. Het basisbedrag van het jaar waarin de coöperatie aanvraagt geldt voor de hele subsidieperiode van 15 jaar. De coöperatie heeft dus 15 jaar zekerheid over de prijs waartegen de opgewekte energie te gelde gemaakt kan worden; de opbrengst varieert nog wel met de hoeveelheid geproduceerde energie. De geldstromen worden simpeler: alle uitkeringen naar de leden lopen via de coöperatie.
De subsidie per kWh is het verschil tussen het basisbedrag en het correctiebedrag. Het correctiebedrag is de marktprijs voor energie: de marktprijs is een gemiddelde prijs die leveringsbedrijven  vergoeden voor de geproduceerde energie. Als de energieprijs stijgt, ontvangt de coöperatie minder subsidie en als de energieprijs daalt, ontvangt u meer subsidie. De basisenergieprijs is de ondergrens van het correctiebedrag.
Ter illustratie:
Het bestuur beraadt zich nog op de toepassing van de nieuwe regeling. Doordat alle opbrengsten via de coöperatie gaan lopen (een vereenvoudiging) maakt de coöperatie (belastbare?) winst doordat de hoogte van de subsidie groter is dan de post “afschrijvingen”.
Dat is heel anders dan de bestaande postcoderoosprojecten, die structureel verlies leiden. De eventuele winst in het laatste jaar (de restwaarde van de certificaten bij opbrengst door verkoop) of de winsten bij voortzetting van de productie kunnen nu weggestreept worden tegen de eerdere verliezen. De winsten uit de contracten onder de nieuwe regeling kunnen de verrekenbare verliezen van de coöperatie uit hoofde van “oude” projecten tenietdoen. En dan worden winsten op oude postcoderoosprojecten ineens belast. Dat zullen we vermijden.
Een van de opties die het bestuur overweegt is om de nieuwe projecten onder te brengen in een nieuw op te richten, separate doelcoöperatie.
Een tweede punt dat onze aandacht heeft is de mogelijkheid die de overheid expliciet biedt om een deel van de investering in panelen te financieren. Door de “hefboomwerking” wordt het rendement op de investering voor de participatiehouder hoger. Maar de coöperatie gaat schulden aan en krijgt een langlopende betalingsverplichting. Vanwege de gegarandeerde subsidie is het risico van insolventie verwaarloosbaar. Maar het is niet nul en is een wezenlijke verandering in onze bedrijfsvoering.
We hebben onze vragen en zorgen neergelegd bij de koepelorganisatie Energie Samen die voor ons (en alle andere coöperaties) duidelijkheid gaat verschaffen.